++ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ++

นางนันท์ณภัส พิลึก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสมชาติ คำรัตน์

ครู