++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ++

นายกฤษณพงศ์ ทองคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศศิประภา ส้มมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางณรินทร์ เขม้นกิจ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายศรรธรรศ กุลวงค์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวคณาธิป สุดสงวน

ครู

นายคฑาวุฒิ โพธิ์ศรี

พนักงานราชการ

นางสาวพลอยไพลิน วะรุตะมะ

ครูอัตราจ้าง