++ ลูกจ้างชั่วคราว ++

นางศุภนิดา แปงเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชรินทร์ ทองจันทร์

นักการภารโรง

นายสมดี พอใจ

นักการภารโรง