++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ++

นายภัทรียศ รอดเหล็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศิริพิมล ถาวรกูล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ