++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ++

นายจิรัฐ อัครปัญญาสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจุฑารัตน์ เพ็ชรวิจิตร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวกวิสรา ภูอภิชาติดำรง

ครู

นางสาวกฤติกา กระจิวผา

ครูผู้ช่วย