++ ฝ่ายบริหารโรงเรียน ++

นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรรธรรศ กุลวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางศิริพิมล ถาวรกูล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางจุฑารัตน์ เพ็ชรวิจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางพักตร์ประภา บุญหนัก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนนันท์ณภัส พิลึก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป