++ ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ++