++ การเปิดเผยข้อมูลคุณธรรม ความโปร่งใส (ITA) ++

การประชาสัมพันธ์

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 : Q&A (ถาม-ตอบ)

o9 : Social Network

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน